Artwork

Walking City

Traders - Non-traders: Wen Feiyang, Shi Yuqi, Wu Kefan, Su Qianran
Predator - Pioneer: Xie Leyi, Ding Wanen, Xu Minghao
Predator - White Warrior: Li Guanyi, Zheng Huaxuan, Cao Xijing, Yang Leyi
Unbound Studio + Shenzhen primary school students
China
Mixed media
2022
60 x 80 x 100 cm

© Unbound Studio

location: Macao Contemporary Art Center - Navy Yard No.1
05/08/2023 - 28/10/2023